Tolkförmedlare

I ansvaret som tolkförmedlare ingår att

 • Att ta emot och leverera tolk till beställningar. Skicka förfrågningar till bäst lämpade tolkar utifrån kunds behov, välja bästa möjliga tolklösning, d v s tillsätta rätt tolk för uppdraget
 • Bekräfta uppdrag till tolk samt beställare
 • Boka resor till och från uppdrag (flyg, tåg m m) och se till att tolk kommer till uppdraget
 • Hantera ändringar av uppdrag, omplanering etc. och kommunicera dessa till kund och tolk
 • Sköta övrig administration kring tolkuppdraget samt arkivera erforderliga handlingar
 • Dokumentera eventuella inkomna synpunkter eller avvikelser på utförd tolkning i ”Tolk 9000” samt i logg för avvikelser som finns i företagets verksamhetssystem för att dokumentera uppkomna avvikelser samt för att förebygga och identifiera systematiska avvikelser.

Tolkförmedlarna deltar i halvdagsutbildningar för tolkanvändare (kunder) i Gävle Tolkjours regi. De har utbildning inom vårt  Kvalitetssystem enligt ISO 9001:2015.
Möjlighet att utvecklas med den kompetens som finns i företaget genom handledning av personal med flerårig erfarenhet finns också.

Vi håller löpande personalsmöten om nyheter som berör arbetet som tolkförmedlare. Vi kräver även att tolkförmedlarna håller sig uppdaterade och söker information på egen hand om angelägenheter som berör branschen och deras arbete.

I företagets budget finns pengar avsatta för komptensutveckling/utbildningsinsatser åt tolkförmedlarna.
Utvecklingssamtal genomförs av personalansvarig med tolkförmedlarna minst en gång per år (hösten).

Det som gås igenom med tolkförmedlarna är bland annat företagets och den anställdes personliga mål samt medarbetarens medvetenhet och möjlighet till att påverka utfall mot satta mål.

 • medarbetarens uppnådda resultat, utfall mot personliga mål etc.
 • medarbetarens förmåga att samarbete internt och externt
 • hur kompetensen har förändrats och utvecklats
 • behov av vidareutbildning/träning utifrån medarbetarens eller företagets önskemål
 • värdering av tidigare genomförd utbildning/träning
 • avstämning av uppgifter om medarbetaren i kompetensmatrisen
 • arbetsmiljöfrågor

Efter att utvecklingssamtalen genomförts med  samtliga tolkförmedlare bestäms de behov av kompletterande utbildning/träning för kommande period, samt vilka utbildningsinsatser som ska göras, vem/vilka som ska delta och när insatserna ska göras.

Fakta