Råd inför samtal via tolk

Tolken:

 • ska vara neutral / opartisk
 • ska tolka allt som sägs
 • får inte delta aktivt i samtalet eller framföra egna åsikter
 • tolkar det talade språket. Skrivna dokument ska översättas av en translator

Tolkanvändaren:

 • ska informera om vilka som ska delta i samtalet och ta på dig rollen som samtalsledare
 • ska tala direkt till klienten och ha ögonkontakt med denne
 • tala i jag- och duform
 • undvik alltför långa meningar, lägg in korta pauser, ofta
 • undvik yrkesjargong och fackuttryck
 • ta korta pauser vid långa samtal eftersom tolkning är mycket koncentrationskrävande
 • låt tolken tala till punkt. Avbryt endast om du tror att tolken och klienten för ett eget samtal som du står utanför
 • var beredd på att tolken kanske måste slå i sin ordbok eller be om s.k. omskrivning eller förtydligande av uttryck som tolken eller klienten inte förstått. Kanske finns inte någon motsvarighet på det aktuella språket
 • tolken är ett kommunikationsredskap och får inte användas till några andra uppgifter
 • fråga aldrig efter tolkens åsikter eller bedömning
 • ställ kontrollfrågor för att försäkra er om att klienten har förstått

Att tala via tolk tar oftast längre tid än att bara kommunicera på ett språk, två språk – dubbel samtalstid.

För att tolken ska kunna genomföra en så neutral tolkning som möjligt är det bra om tolken har möjlighet att undvika att träffa klienten före det planerade samtalet. Underlätta gärna detta för tolken genom att låta denne vänta på en avskild plats.

Vid inledningen av samtalet ska tolken informera båda parter om att han/hon arbetar under tystnadsplikt och att allt som sägs tolkas.

Tolketikens tre huvudregler:

Neutralitet och opartiskhet
Skyldighet att iaktta gällande jävsregler
Tystnadsplikten