Tolkens roll

Tolkning möjliggör kommunikation mellan två eller flera parter som inte förstår varandras språk men som vill eller måste ha kontakt med varandra.

  • En tolk skall tolka allt som sägs och inget annat än det som sägs. Han/hon skall inte förtiga, tillägga eller förändra
  • En tolk får aldrig på egen hand ge sig in på att göra sammanfattningar av det som sägs
  • En tolk skall förhålla sig neutral till de parter han/hon tolkar för och i de frågor samtalet gäller. En tolk är skyldig att i sin egenskap av tolk hålla inne med sina egna åsikter och värderingar angående de personer eller frågor han/hon möter
  • En tolk får inte åta sig eller åläggas någon annan uppgift än att tolka
  • En tolk får inte obehörigen berätta om det han/hon erfarit under eller i samband med ett tolkuppdrag. Tystnadsplikten gäller även gentemot uppdragsgivare. Tystnadsplikten bortfaller endast om anmälningsskyldighet föreskrivits i lag, som i vissa fall när man vittnar inför domstol, eller om den person till vars förmån tystnadsplikten gäller medger att tystnadsplikten bryts
  • En tolk skall vara tolk, han/hon skall inte vid sidan av sin tolkroll agera rådgivare, ombud eller kurator
  • En tolk skall inte åta sig uppdrag som han/hon inte anser sig kompetent att utföra

Innan tolken åtar sig ett uppdrag bör han/hon i möjligaste mån ta reda på så mycket om det att han/hon kan bedöma sina möjligheter att klara tolkningen tillfredsställande. Tolken bör också informera sig så långt att han/hon redan från början kan upptäcka en eventuell jävsituation.

Om tolken bedömer att han/hon även efter rimliga förberedelser inte kan klara av tolkningen, bör han/hon inte åta sig uppdraget. Om tolken under pågående tolkning upptäcker att han/hon har svårt att klara sitt uppdrag bör man informera parterna om detta. Överstiger svårigheterna hans/hennes förmåga, bör han/hon som regel frånträda uppdraget.

Tolketikens tre huvudregler:

Neutralitet och opartiskhet
Skyldighet att iaktta gällande jävsregler
Tystnadsplikten