Nytt avtal med Arbetsförmedlingen gällande kontakttolkar

2020-03-12

Avtal med Arbetsförmedlingen gällande kontakttolkar är nu signerat och träder i kraft 20-03-11

I det nya avtalet finns det förändringar (nyheter) av betydelse som Vi vill upplysa Er om.

1.Kompetensnivåer
För att få arvode som Godkänd tolk krävs att tolk har genomgått tolkutbildning vid TÖI, tolkutbildning med stöd från MYH eller fått sin tolkutbildning validerad.

Info om kompetensnivåer nedan

Auktoriserad tolk (AT) – Tolk som har genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet. Tolken ska finnas med i Kammarkollegiets register över auktoriserade tolkar för att tillhöra denna kompetensnivå.

Utbildad tolk (UT) – Tolk som har genomgått tolkutbildning vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet eller sammanhållen grundutbildning för tolkar inom folkhögskola eller vid studieförbund med stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan, alternativt fått sin kunskap validerad av representant utsedd av Myndigheten för yrkeshögskolan. För fullständiga uppgifter, se länk (https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/tolk/registrera-dig-som-utbildadtolk/utbildningar-som-kvalificerar-dig-att-inga-i-tolkregistret)

Övrig tolk (ÖT) Tolk med godkänt resultat i Leverantörens rekryteringstest samt klar med intern grundutbildning på minst 30 timmar och minst sex (6) månaders erfarenhet av tolkning under de senaste 2 åren. Intern grundutbildning ska innehålla delkurser i tolketik, tolkteknik och tolkmetoder.
 I kategorin ÖT ingår även Arbetsförmedlingens egen tolkutbildning.

2.  Tolkarvode
I det nya avtalet finns det inget krav på Tolkförmedlingen att hela tolk arvodet skall tillfalla tolken.
Det är upp till varje enskild leverantör att avgöra vilket arvode som skall tillfalla tolken.
Gävle Tolkjour väljer att betala ut hela arvodet till tolken och endast förmedlingsavgiften tillfaller Gävle Tolkjour.
Om Ni ska åta Er uppdrag genom andra leverantörer uppmanar vi Er att kontrollera vilket tolkarvode som tillfaller tolken.

Det finns alltså inget KRAV på att hela tolkarvodet ska tillfalla tolken.

3. Det gamla och det nya avtalet

Denna information gäller uppdrag som Ni åtar Er från och med 20-03-11.

Uppdrag som Ni har åtagit er före  20-03-11 arvoderas enligt avtalet som upphörde 2020-02-21.

4.Tolktaxan
Tolktaxan är förändrad till vissa delar.
En förändring är en liten höjning av arvodet för ÖT (Övrig tolk)
En annan förändring är en höjning av arvodet för överskridande tid för Godkänd och Auktoriserad tolk.
Bokad tid för Godkänd och Auktoriserad tolk är oförändrad.
Zontilläggen är oförändrade
Gällande tolktaxa skickas ut på begäran och kommer även att finnas tillgänglig på hemsidan.
Maila  för att få tolktaxan som gäller 2020-03-11

Med vänlig hälsning Christina med Personal Gävle Tolkjour AB